วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

ก.ไอซีที จับมือ 5 หน่วยงาน บูรณาการเครือข่าย GIN กับระบบ GFMIS

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) ว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) กับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระหว่างกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักงานสถิติแห่งชาติครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการที่จะร่วมกันผลักดันให้เกิดการนำระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Back Office) มาใช้ประโยชน์ในเครือข่าย GIN อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด“ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ประยุกต์ใช้เครือข่าย GIN กับระบบงานภายใน โดยใช้รับส่งข้อมูลระหว่างต้นสังกัดกับหน่วยงานในส่วนภูมิภาค อาทิ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับสำนักงานพัฒนาสังคมจังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทั้ง 18 เขต และวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมไปถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติกับสำนักงานสถิติจังหวัดทั่วประเทศ เป็นต้น

โดยต่อมากระทรวงไอซีที กระทรวงการคลัง และกรมที่ดินได้ร่วมกันทดสอบนำส่งข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระหว่างศูนย์ข้อมูลของกระทรวงการคลัง และสำนักงานที่ดินจังหวัดทั่วประเทศ เมื่อเดือนกันยายน 2552 โดยใช้เครือข่าย GIN เป็นเส้นทางเครือข่ายกลางภาครัฐในการรับส่งข้อมูล ซึ่งผลการทดสอบปรากฏว่าสามารถนำส่งข้อมูล และใช้ระบบ GFMIS รวมทั้งระบบงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดระยะเวลาในการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น” นายสือ กล่าว

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นความร่วมมือของทั้ง 6 หน่วยงาน ที่ตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะใช้ประโยชน์จากการบูรณาการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) กับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ระหว่างหน่วยงานทั้งหมด จำนวน 319 หน่วยงาน และในอนาคตจะมีการ ขยายผลไปสู่หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบายและเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN) นี้ เป็นแผนงานสำคัญของกระทรวงไอซีทีภายใต้แผนทิศทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Roadmap) โดยมีเป้าหมายสำคัญที่จะดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่าย GIN ให้ครอบคลุมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเชื่อถือได้

จากการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 กระทรวง ฯได้ดำเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายในส่วนกลางระดับกระทรวง กรม ให้เชื่อมต่อกับส่วนราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว รวมทั้งสิ้น 1,004 หน่วยงาน โดยมีหน่วยงานในส่วนภูมิภาคที่เชื่อมโยงเครือข่าย คือ 1) สำนักงานจังหวัด 2) สำนักงานสถิติจังหวัด 3) สำนักงานพาณิชย์จังหวัด 4) สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 5) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12 เขต 6) สำนักงานขนส่งจังหวัด 7) สำนักงานที่ดินจังหวัด 8) สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 เขต และวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 9) สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 10) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขตพื้นที่ 13 สาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1416747 ข้อมูลจาก ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 มีนาคม 2553 15:59:00 น.
กรุงเทพฯ--23 มี.ค.--ก.ไอซีที

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น