วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2553

ประวัติ

นายนริศร ณ ลำปาง เกิดวันที่ 4 ตุลาคม 2515 ปัจจุบันอายุ 38 ปี
ภูมิลำเนาเกิด 26/1 หมู่ 6 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ที่อยู่ปัจจุบัน 14/19 ถนนเจริญประเทศ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง
ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษา
-โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ระดับมัธยมศึกษา
-โรงเรียนบุญยวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
ระดับปริญญาตรี
-ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน
-กำลังศึกษาต่อ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(ศูนย์จังหวัดลำปาง )
กิจกรรมระหว่างการศึกษา
พ.ศ. 2535 - ประธานชมรมกรีฑา สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ.2536 - ประธานกีฬากลาง สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พ.ศ. 2537 - กรรมการกีฬากลาง สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2538 - ผู้สื่อข่าวกีฬาหนังสือพิมพ์ข่าวสยาม จังหวัดเชียงใหม่
- ผู้สื่อข่าวกีฬา(พิเศษ)หนังสือพิมพ์สยามกีฬา(รายวัน) ทำหน้าที่ติดตามและนำเสนอข่าวการการเตรียมการและการจัดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 ณ จังหวัดเชียงใหม่

1 เมษายน 2539 – 30 กันยายน 2541
- เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพมวลชน ประจำ
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน
1 ตุลาคม 2541 – 30 กันยายน 2547
- ตำแหน่งผู้ช่วยปฏิบัติงานศูนย์การกีฬาแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดแพร่
1 ตุลาคม 2547
- พนักงานส่งเสริมกีฬา ระดับ 3
การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ
1 กุมภาพันธ์ 2548
- นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3
สำนักงานเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1 กุมภาพันธ์ 2549
- นักวิชาการศึกษา คศ. 1
สำนักงานเทศบาลตำบลสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
1 มีนาคม 2550
- นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปัจจุบัน -นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 กองการศึกษา
สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


การศึกษาดูงานต่างประเทศ
พ.ศ. 2546
- ศึกษาดูงานการบริหารจัดการสนามกีฬา ( เกาะลังกาวี) ณ ประเทศมาเลเซีย
พ.ศ. 2547
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาศาสนสัมพันธ์เพื่อสันติภาพโลก ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

1 ความคิดเห็น: